Umowa licencyjna

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022 r

WAŻNY: Przeczytaj uważnie niniejszą umowę przed pobraniem lub zainstalowaniem oprogramowania. Jeśli nie zgadzasz się lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA), prosimy o kontakt z DoremiZone. Jakakolwiek instalacja, kopiowanie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania przez Licencjobiorcę ("Licencjobiorcę") stanowi akceptację i obietnicę przestrzegania wszystkich warunków niniejszej umowy EULA.

1. Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie mają wskazane znaczenia, które mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej zdefiniowanych terminów:

  1. 1.1 „Licencjodawca” oznacza DoremiZone Co., Ltd. „Licencjobiorca” oznacza Ciebie lub Twoją Firmę, o ile nie wskazano inaczej.
  2. 1.2 „Oprogramowanie” oznacza (a) całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM lub innych nośników, z którymi jest dostarczana niniejsza Umowa.
  3. 1.3 „Użytkowanie” lub „Używanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie lub inne czerpanie korzyści z korzystania z funkcji Oprogramowania.
  4. 1.4 „Komputer” oznacza urządzenie elektroniczne, które przyjmuje informacje w formie cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego wyniku na podstawie sekwencji instrukcji.

2. Ogólne zastosowanie

Użytkownik otrzymuje niewyłączną Licencję na korzystanie z pobranego Oprogramowania do dowolnych celów przez nieograniczony czas. Oprogramowanie objęte niniejszą Licencją jest udostępniane bezpłatnie do użytku osobistego, w przypadku użytku komercyjnego prosimy o kontakt z DoremiZone pod adresem [email chroniony]

  1. 2.1. Oprogramowanie może być instalowane i używane przez Licencjobiorcę w dowolnym celu zgodnym z prawem.
  2. 2.2. Oprogramowanie może być instalowane i używane przez Licencjobiorcę na dowolnej liczbie komputerów posiadanych, dzierżawionych lub kontrolowanych przez Licencjobiorcę.
  3. 2.3. Oprogramowanie może być kopiowane i rozpowszechniane pod warunkiem, że oryginalne uwagi dotyczące praw autorskich i zrzeczenie się gwarancji pozostaną nienaruszone. Licencjobiorca nie pobiera opłat ani opłat za Oprogramowanie, z wyjątkiem pokrycia kosztów dystrybucji.
  4. 2.4. Licencjobiorca nie będzie miał żadnych praw własności do Oprogramowania. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do Oprogramowania.
  5. 2.5. Używanie w ramach niniejszej Licencji jest bezpłatne, a Licencjobiorca nie płaci tantiem ani opłat licencyjnych.

3. Wyłączenie gwarancji

Oprogramowanie jest dostarczane na zasadzie „TAKIE, JAKIE JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne o jakimkolwiek charakterze, w tym między innymi za szkody z tytułu utraty wartości, przerwy w pracy, awarie lub usterki komputera, ani za wszelkie inne szkody lub straty komercyjne.

Ponosisz całe ryzyko związane z jakością i wydajnością oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, Ty, a nie Licencjodawca, ponosisz pełne koszty wszelkich usług i napraw.

4. Prywatność

Aby wprowadzać innowacje i stale ulepszać swoje produkty, firma może zbierać anonimowe statystyki użytkowania ze swojego Oprogramowania, w tym między innymi gromadzić informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Oprogramowania. Potencjalnie gromadzone statystyki są anonimowe i nie mogą w żaden sposób prowadzić do identyfikacji użytkowników.